Satsuma Silken Windhounds
Satsuma Sita"Sita"

 

Pictured at 2 years old

 

Pictured at 2 years old

 

Pictured at 2 years old

 

Pictured at 2 years old

 

Pictured at 2 years old

 

Pictured at 12 weeks old

 

Pictured at 12 weeks old

 

Pictured at 12 weeks old

 

Pictured at 12 weeks old

 

Pictured at 10 weeks old

 

Pictured at 10 weeks old

 

Pictured at 10 weeks old

 

Pictured at 10 weeks old

 

Pictured at 8 weeks old

 

Pictured at 8 weeks old

 

Pictured at 8 weeks old

 

Pictured at 8 weeks old

 

Pictured at 4 weeks old

 

Pictured at 4 weeks old

 

Pictured at 2 weeks old

 

Pictured at 2 weeks old

 

Pictured at 4 days old

 

Pictured at 4 days old